MPSC Recruitment | महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 588 जागांसाठी भरती

Join Telegram Channel

सर्व भरती प्रक्रिया, प्रवेशपत्र, निकाल व महत्वाच्या घडामोडी संबंधी अपडेट टेलिग्राम वर मिळवण्यासाठी जॉईन करा !

Subscribe Whatsapp Updates

सर्व भरती प्रक्रिया, प्रवेशपत्र, निकाल व महत्वाच्या घडामोडी संबंधी अपडेट Whats App वर मिळवण्यासाठी जॉईन करा !

MPSC | महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 (MPSC Technical Services) अंतर्गत विविध पदांच्या एकूण 588 रिक्त पदांच्या भरतीसाठी पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत असून इच्छुक उमेदवार दिनांक 21 फेब्रुवारी 2022 ते 14 मार्च 2022 या दरम्यान ऑनलाईन अर्ज सादर करू शकता.

 

जाहिरात क्रमांक / Advertisement no. : 017/2022

अर्ज कसा कराल : Mode of Application : ऑनलाईन

परीक्षेचे नाव / Exam Name : महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 / Maharashtra Gazetted Technical Services Combined Pre Exam 2021

एकूण जागा / Total vacancies : 588

पदाचे नाव व तपशील / Post Details :

अं. क्र./
Sr. No.
पदाचे नाव /
Name of Post
पद संख्या  /
No of Post
1 वनक्षेत्रपाल, गट ब /
Forest Guard, Group B
77
2 कृषि अधिकारी, गट अ /
Agriculture Officer, Group A
19
3 कृषि अधिकारी, गट ब /
Agriculture Officer, Group B
61
4 कृषि अधिकारी, गट ब कनिष्ठ /
Agriculture Officer, Group B Junior
123
5 सहायक कार्यकारी अधिकारी, स्थापत्य, गट अ /
Assistant Executive Officer, Civil, Group A
20
6 सहायक अभियंता,स्थापत्य, गट अ, श्रेणी-1 /
Assistant Engineer, Civil, Group A, Category-1
21
7 सहायक अभियंता स्थापत्य, गट अ, श्रेणी-2 /
Assistant Engineer, Civil, Group A, Category-2
132
8 सहायक अभियंता यांत्रिकी, श्रेणी-2, गट ब /
Assistant Engineer, Mechanical, Category-2, Group B
76
9 सहायक अभियंता विद्युत, श्रेणी-2, गट ब /
Assistant Engineer,Electrical, Category-2, Group B
48
10 उप विभागीय जल संधारण अधिकारी,स्थापत्य, गट अ /
Sub Divisional Water Conservation Officer, Civil, Group A
11
एकूण / Total 588

 

शैक्षणिक पात्रता / Educational Qualification :

अं. क्र /
Sr. No.
पदाचे नाव /
Name of Post
शैक्षणिक पात्रता /
Educational Qualification
1 वनक्षेत्रपाल, गट ब /
Forest Guard, Group B
वनक्षेत्रपाल :

 1. वनस्पतीशास्त्र, रसायनशास्त्र वनशास्त्र, भूशास्त्र, गणित, भौतिकशास्त्र, सांख्यिकी प्राणिशास्त्र उद्यानविद्या शास्त्र, कृषिशास्त्र, कृषि अभियांत्रिकी, रसायन अभियांत्रिकी, स्थापत्य अभियांत्रिकी, संगणक अभियांत्रिकी विदयुत अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी, यंत्र अभियांत्रिकी, संगणक अॅप्लिकेशन, संगणक विज्ञान, पर्यावरणीय विज्ञान, पशुवैद्यकीय विज्ञान यांपैकी कोणत्याही विषयातील सांविधिक विदयापीठावी विज्ञान शाखेची पदवी किंवा
 2. विज्ञान शाखेव्यतिरिक्त इतर शाखेतील गणित विषयासह पदवीधारक
 3. विज्ञान शाखेव्यतिरिक्त इतर शाखेतील गणित विषयासह पदवीधारक उमेदवाराने विज्ञान शाखेतील उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
 4. शासन पत्र, महसूल व वन विभाग, क्रमांक एफएसटी-०२/१५/प्र.क्र.४६/फ-४, दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१६ नुसार इलेक्ट्रॉनिक्स आणि टेलि कम्युनिकेशन अभियांत्रिकी तसेच संगणक विज्ञान व तंत्रज्ञान अभियांत्रिकी अशी अर्हता धारण करणारे उमेदवार वनक्षेत्रपाल पदासाठी अर्ज करण्यास पात्र राहतील,
 5. शासन पत्र, महसूल व वन विभाग क्रमांक एफएसटी-०९/१८/प्र.क्र.३६६/फ-४, दिनांक ८ सप्टेंबर, २०२१ अन्वये प्राप्त अभिप्रायानुसार खालील विद्याशाखेतील पदवीधर उमेदवार पदवोमध्ये गणित विषय घेवून उत्तीर्ण झाले असल्यास व उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा विज्ञान शाखेत असल्यास वनक्षेत्रपाल संवर्ग/पदासाठी पात्र असतील :

(1) BE / B.Tech. Automobile Engineering (2) BE/B.Tech. Power (3) BE / B.Tech. Production, (4) BE / B.Tech. Bachelor of (5) BE/B.Tech. Textile, (6) BE Information Technology. (7) BE Instrumentation, (8) B.Sc. Biotechnology. (9) B. Pharmacy. (10) B.Tech. Food Science

6. वनशास्त्र पदवी प्रवर्गाकरीता आरक्षित असलेल्या वनक्षेत्रपारन पदाकरीता वनशास्त्र पदवीधारक उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास सदर पद परिच्छेद क्रमांक ७.५.१ मधील क्रमांक एक ते पाच मध्ये नमूद अर्हता धारकामधून भरण्यात येईल.

2 कृषि अधिकारी, गट अ /
Agriculture Officer, Group A
महाराष्ट्र कृषिसेवा :

 1. मान्यताप्राप्त संस्थेकडून कृषि किंवा कृषि अभियांत्रिकी अथवा उद्यानविद्या या विषयातील पदवी किंवा त्याच विद्याशाखेतील अन्य कोणतीही समतुल्य अर्हता.
 2. प्रस्तुत भरतीकरीता शासन निर्णय, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग क्रमांक आकृति १२११/प्रक्र २०८/१५ए, दिनांक ७ सप्टेंबर २०११ अन्वये खालील शैक्षणिक अर्हता बी.एसस्सी (कृषि) / बी.टेक (कृषि अभियांत्रिकी) व तत्सम पदव्यांशी समतुल्य म्हणून मान्य केल्या आहेत

(1) बी.एसस्सी (कृषि जैव तंत्रज्ञान) (2) बी. एसस्सी (कृषि व्यवसाय व्यवस्थापन) (3) बी. एसस्सी (गृह विज्ञान)

(4) वी.टेक (अन्नतंत्र) (5) बी. एफ.एस.

(6) बी.एससी. (उद्यानविद्या

3 कृषि अधिकारी, गट ब /
Agriculture Officer, Group B
4 कृषि अधिकारी, गट ब कनिष्ठ /
Agriculture Officer, Group B Junior
5 सहायक कार्यकारी अधिकारी, स्थापत्य, गट अ /
Assistant Executive Officer, Civil, Group A
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा – स्थापत्य अभियांत्रिकी :

 1. मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची स्थापत्य अभियांत्रिकीमधील पदवी किंवा महाराष्ट्र शासनाने पदवी समतुल्य असल्याचे घोषित केलेली तत्सम अर्हता.
 2. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक संकिर्ण-२०१३/(४५/१३)/भाग- १/तांशि-२, दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१६ नुसार खालील अर्हता पदवी अभ्यासक्रमाशी समतुल्य आहेत:

(अ) B.E. / B.Tech (Civil and Water Management)

(ब) B.E. / B.Tech (Civil and Environmental)

(क) B.E. / B.Tech (Structural)

(ड) B.E. / B.Tech (Construction Engineering / Technology)

6 सहायक अभियंता,स्थापत्य, गट अ, श्रेणी-1 /
Assistant Engineer, Civil, Group A, Category-1
7 सहायक अभियंता स्थापत्य, गट अ, श्रेणी-2 /
Assistant Engineer, Civil, Group A, Category-2
8 सहायक अभियंता यांत्रिकी, श्रेणी-2, गट ब /
Assistant Engineer, Mechanical, Category-2, Group B
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा – यांत्रिकी अभियांत्रिकी :

मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची यंत्र अभियांत्रिको मधील पदवी

Note: 

 • पदवीच्या शेवटच्या वर्षांच्या परीक्षेस बसलेले उमेदवार पूर्व परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र असतील, परंतु मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशाकरीता अहंताप्राप्त ठरल्यास मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी विहित पद्धतीने आवश्यक अर्ज/माहिती सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापर्यंत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य राहील.
 • अंतर्वासिता किंवा कार्यशाळेतील प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव आवश्यक असेल अशा पदवी धारकाने ही अट मुख्य परीक्षेचा अर्ज/माहिती स्वीकारण्याच्या विहित दिनांकापर्यंत पूर्ण केली असली पाहिजे.
 • मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक आहे.
 • अर्हता / पात्रता गणण्याचा दिनांक : मुख्य परीक्षेकरीता अर्ज स्वीकारण्यासाठी विहित अंतिम दिनांकापर्यंत किंवा त्यापूर्वी विहित शैक्षणिक अर्हता धारण केलेलो असणे अनिवार्य आहे.
9 सहायक अभियंता विद्युत, श्रेणी-2, गट ब /
Assistant Engineer,Electrical, Category-2, Group B
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा – विद्युत अभियांत्रिकी:

 1. मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विद्युत अभियांत्रिकीमधील पदवी किंवा महाराष्ट्र शासनाने पदवी समतुल्य असल्याचे घोषित केलेली तत्सम अर्हता,
 2. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक संकिर्ण-२०१३/(४५/१३)/भाग- १/तांशि-२. दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१६ नुसार खालील अर्हता पदवी अभ्यासक्रमाशी समतुल्य आहेत:

(अ) B.E./ B.Tech (Electrical and Power Engineering)

(ब) B.E. / B.Tech (Electronics and Power Engineering) (क) B.E. / B.Tech (Power System Engineering)

(ड) B.E. B. Tech (Electrical and Electronics Engineering)

10 उप विभागीय जल संधारण अधिकारी,स्थापत्य, गट अ /
Sub Divisional Water Conservation Officer, Civil, Group A
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा – स्थापत्य अभियांत्रिकी :

 1. मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची स्थापत्य अभियांत्रिकीमधील पदवी किंवा महाराष्ट्र शासनाने पदवी समतुल्य असल्याचे घोषित केलेली तत्सम अर्हता.
 2. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक संकिर्ण-२०१३/(४५/१३)/भाग- १/तांशि-२, दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१६ नुसार खालील अर्हता पदवी अभ्यासक्रमाशी समतुल्य आहेत:

(अ) B.E. / B.Tech (Civil and Water Management)

(ब) B.E. / B.Tech (Civil and Environmental)

(क) B.E. / B.Tech (Structural)

(ड) B.E. / B.Tech (Construction Engineering / Technology)

 

वयाची अट / Age Limit :01 जून 2022 रोजी

पदाचे नाव /
Name of Post
वयाची अट/
Age Limit
वनक्षेत्रपाल, गट ब /
Forest Guard, Group B
21 ते 38 वर्षे.
[मागासवर्गीय/आर्थिक दुर्बल घटक/अनाथ: 05 वर्षे सूट]
कृषि अधिकारी, गट अ /
Agriculture Officer, Group A
18 ते 38 वर्षे
[मागासवर्गीय/आर्थिक दुर्बल घटक/अनाथ: 05 वर्षे सूट]
कृषि अधिकारी, गट ब /
Agriculture Officer, Group B
18 ते 38 वर्षे
[मागासवर्गीय/आर्थिक दुर्बल घटक/अनाथ: 05 वर्षे सूट]
कृषि अधिकारी, गट ब कनिष्ठ /
Agriculture Officer, Group B Junior
18 ते 38 वर्षे
[मागासवर्गीय/आर्थिक दुर्बल घटक/अनाथ: 05 वर्षे सूट]
सहायक कार्यकारी अधिकारी, स्थापत्य, गट अ /
Assistant Executive Officer, Civil, Group A
19 ते 38 वर्षे.
[मागासवर्गीय/आर्थिक दुर्बल घटक/अनाथ: 05 वर्षे सूट]
सहायक अभियंता,स्थापत्य, गट अ, श्रेणी-1 /
Assistant Engineer, Civil, Group A, Category-1
19 ते 38 वर्षे.
[मागासवर्गीय/आर्थिक दुर्बल घटक/अनाथ: 05 वर्षे सूट]
सहायक अभियंता स्थापत्य, गट अ, श्रेणी-2 /
Assistant Engineer, Civil, Group A, Category-2
19 ते 38 वर्षे.
[मागासवर्गीय/आर्थिक दुर्बल घटक/अनाथ: 05 वर्षे सूट]
सहायक अभियंता यांत्रिकी, श्रेणी-2, गट ब /
Assistant Engineer, Mechanical, Category-2, Group B
19 ते 38 वर्षे.
[मागासवर्गीय/आर्थिक दुर्बल घटक/अनाथ: 05 वर्षे सूट]
सहायक अभियंता विद्युत, श्रेणी-2, गट ब /
Assistant Engineer,Electrical, Category-2, Group B
19 ते 38 वर्षे.
[मागासवर्गीय/आर्थिक दुर्बल घटक/अनाथ: 05 वर्षे सूट]
उप विभागीय जल संधारण अधिकारी,स्थापत्य, गट अ /
Sub Divisional Water Conservation Officer, Civil, Group A
19 ते 38 वर्षे.
[मागासवर्गीय/आर्थिक दुर्बल घटक/अनाथ: 05 वर्षे सूट]

 

परीक्षा शुल्क / Exam Fee

प्रवर्ग / आरक्षण /
Category / Reservation
शुल्क /
Amount
खुला प्रवर्ग / General Category 394/-
इतर मागासवर्गीय / OBC 294/-
अनुसूचित जमाती  / Schedule Tribe 294/-
अनुसूचित जाती / Schedule Caste 294/-
महिला / Women सामाजिक आरक्षण नुसार
माजी सैनिक / Ex- Servicemen सामाजिक आरक्षण नुसार
अपंग / Physically Handicap सामाजिक आरक्षण नुसार

 

महत्वाच्या तारखा / Important Dates

अर्ज सुरु होण्याची तारीख /
Opening Date of Registration
21 फेब्रुवारी 2022
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख /
Closing Date of Registration
14 मार्च 2022

 

अधिकृत संकेतस्थळ / Official Website :
सविस्तर जाहिरात / Detailed Advertisement PDF :
ऑनलाईन अर्ज / Online Application :

 


ऑनलाइन अर्ज सादर करण्यापूर्वी उमेदवारांना शैक्षणिक पात्रता आणि इतर पात्रता निकषांच्या तपशीलांसाठी संपूर्ण जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी | Candidates are advised to carefully read the full advertisement for details of educational qualification and other eligibility criteria before submission of online application.


हेल्पलाईन माहिती / Helpline Details :

संपर्क क्रमांक / Helpline No : 7303821822 / 18001234275
ई-मेल आयडी / E-Mail Id : support-online@mpsc.gov.in

Category :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Join Telegram Channel

सर्व भरती प्रक्रिया, प्रवेशपत्र, निकाल व महत्वाच्या घडामोडी संबंधी अपडेट टेलिग्राम वर मिळवण्यासाठी जॉईन करा !

Subscribe Whatsapp Updates

सर्व भरती प्रक्रिया, प्रवेशपत्र, निकाल व महत्वाच्या घडामोडी संबंधी अपडेट टेलिग्राम वर मिळवण्यासाठी जॉईन करा !

Jobs by Department

Jobs by Qualification

How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

 1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
 2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
 3. 3 Refresh the page and start browsing the site